Tegevusvaldkonnad

Perekonnaõigusele spetsialiseerunud Litigante õigusbüroo tegevusvaldkonnad

Hooldusõigus

Hooldusõigus on vanematele ühiselt kuuluv õigus, mis võimaldab neil hoolitseda lapse isiku ja tema vara eest. Kui vanemad ei jõua lapse kasvatuslikes küsimustes üksmeelele ning neil tekivad ületamatud erimeelsused, mis takistavad või raskendavad lapsele mõistliku elukorralduse sisseseadmist või eakohast arengut, on võimalik pöörduda sääraste küsimuste lahendamiseks kohtusse.

 

Esindan ja nõustan kõikides vanemate hooldusõigust puudutavates küsimustes (jagamine, lõpetamine, peatamine, äravõtmine, taastamine) ning oman rohkelt kogemusi ka rahvusvahelistes lapse tagastamisi puudutavates vaidlustes. Maakeeli nimetatakse neid lapseröövideks, mil üks vanem on viinud lapse ära tema alalisest elukohariigist ilma teise lapsevanema nõusolekuta, rikkudes seega ühist hooldusõigust. Sinna hulka kuuluvad ka õigusvaidlused põlvnemise küsimustes (isaduse vaidlustamine või tuvastamine) ning lapse varahooldusõigusega seonduvad kohtuvaidlused juhul, kui üks vanem on tekitanud lapsele varalist kahju või esineb suur tõenäosus selle ohu realiseerumiseks.

Suhtlusõigus

Suhtlusõigus lapsega on vanematele kuuluv õigus ja kohustus samaaegselt, mis ei ole sõltuv hooldusõiguse kuuluvusest. Olukorras, kus vanemad ei ole lahkumineku järgselt suutelised leidma kokkulepet lapsega edasisest suhtlemisest ning seda ei õnnestu sõlmida ka perelepitaja vahendusel, on võimalik nõuda suhtlemisõigusega seonduvaid nõudeid (sh suhtlemiskorra kindlaksmääramine, ent ka piiramine või õiguse täielik äravõtmine) kohtumenetluses.

 

Esindan suhtluskorra kindlaksmääramise menetlustes nii sireriiklikes kui piiriülestes vaidlustes, ent ka suhtlusõiguse piiramise või täieliku äravõtmise asjades, kui suhtlus vanemaga on last kahjustav. Samuti aitan lahuselavale vanemale tagada suhtlusõiguse teostamise lapsega, kellest vanem on teise vanema sihiliku tegevuse tõttu võõrdunud.

Perekonnaõigusele spetsialiseerunud Litigante õigusbüroo tegevusvaldkonnad
Perekonnaõigusele spetsialiseerunud Litigante õigusbüroo tegevusvaldkonnad

Elatis

Igal lapsel on sünnijärgne õigus ülalpidamisele, mis peab tagama lapse esmavajaduste rahuldamise ja igakülgse heaolu. Ülalpidamise ulatus on sõltuv väga paljudest teguritest, mida tuleb iga üksiku juhtumi puhul eraldi hinnata ning oluline on teada, et alaealise lapse ülalpidamiskohustusest ei saa vabaneda. Samuti on õigus ülalpidamisele ka täiskasvanud abivajaval pereliikmel, ent ülalpidamiskohustuslastel on võimalik sellest objektiivsetel põhjustel vabaneda, millise juhul peab võtma isiku ülalpidamise tagamise kohustuse üle kohalik omavalitsus.

 

Esindan nii alaealisi kui täisealisi lapsi ülalpidamisasjades elatise väljamõistmise, vähendamise või suurendamise vaidlustes. Samuti esindan ülalpidamiskohustuslasi abivajava pereliikme elatisvaidlustes, kui esinevad alused ülalpidamisest andmiseks keeldumiseks.

Abi- ja kooselu

Nii abi- kui ka kooselulised suhted toovad kaasa ridamisi õigusi ja kohustusi, mis reguleerivad nii vastastikusi kohustusi, varaga seonduvaid küsimusi kui ka üleüldist pereelu ja selle toimimisse panustamist. Headel aegadel enamasti vaidlustele ei mõelda, ent just headel aegadel tuleb end kindlustada selle vastu, et halbu aegu oleks lihtsam üle elada.

 

Pakun laiapõhjalist õigusabi abi- ja kooselu puudutavates õiguslikes küsimustes, sh kaaslaste vastastikused õigused ja kohustused, ühiste kohustuste kandmine, ühis- või kaasomandis oleva vara jagamine, teineteise ülalpidamiskohustus, võimalikud vastastikused nõuded jmt.

Perekonnaõigusele spetsialiseerunud Litigante õigusbüroo tegevusvaldkonnad
Perekonnaõigusele spetsialiseerunud Litigante õigusbüroo tegevusvaldkonnad

Kinnisvara- ja lepinguõigus

Lepingulised suhted, kinnisvarast töösuheteni, toovad kaasa hulganisti õiguseid ja kohustusi, mis poolte vahel kokkulepitut mõjutavad. Kinnisvara puudutavates vaidlustes on mh oluline see kas tegemist on ainu-, kaas- või ühisomandiga ning asjaolu, et arvestada tuleb ka naabrusõigustega. Lepingulistes vaidlustes tuleb ennekõike lähtuda lepinguga kokkulepitust, ent seda vaid juhul, kui see on seadusega kooskõlas ning sellest erinevalt talitamine pole seadusega välistatud.

 

Pakun õigusabi erinevates asja- ja lepinguõiguslikes küsimustes, mis puudutavad lepingutest tulenevate vaidluste lahendamist, kaasomandite lõpetamist ja jagamist, kasutuskordade seadmist ning valduse kasutamist ja vabastamist puudutavaid vaidlusi. Koostan vajalikke dokumente ning esindan kohtus.

Pärimisõigus

Pärimisõigus on õigusvaldkond, mis puudutab varem või hiljem igaüht meist. Pärida on võimalik nii seaduse, testamendi kui ka pärimislepingu järgi. Pärandajana on oluline teada millised õiguslikud viisid on oma viimse tahte realiseerimiseks kõige mõistlikumad ja pärandaja eluajal talle võimalikult riskivabad. Samas pärijana on oluline teada, mida pärandvara vastuvõtmine, inventeerimine või sellest loobumine endaga õiguslikult kaasa toob.

 

Oluline on seegi, et pärandvara koosseisu kuuluvad nii pärandaja vara kui ka kohustused ning alaealise pärija korral on tarvilik taotleda enamikel juhtudel pärandvaraga tehingute tegemiseks kohtuluba. Seejuures ei ole harvad ka juhtumid, kui pärimismenetlust ei olegi võimalik lõpule viia, sest kõik pärijad ei asu pärandvara asukohas ning nende leidmine on osutunud väga keerukaks.

 

Oman aastatepikkuseid kogemusi pärandvara hooldajana kohtumenetlustes, sh nõustan pärijaid pärandvara õigusi ja kohustusi puudutavatel teemadel, esindan lapse varaga tehingute tegemisel kohtuloa taotlemise menetlustes ning vajadusel algatan isiku surnuks tunnistamise menetluse, kui pärima õigustatud isik on teadmata kadunud.

Perekonnaõigusele spetsialiseerunud Litigante õigusbüroo tegevusvaldkonnad
error: Content is protected !!