Katrin Kiisk
Valdkonnad
 • Perekonnaõigus
 • Pärimisõigus
 • Võla- ja lepinguõigus
 • Asja- ja kinnisvaraõigus
 • Rahvusvaheline õigus
Haridusteekond
 • Tallinna Ülikool, õigusteadus, MA (2016) cum laude
 • Tallinna Majanduskool, õigusteenistus, RKH (2013)
Töökogemus
 • 2019 – … – LITIGANTE Õigusbüroo
 • 2018 – Arumäe & Sipari Advokaadibürood
 • 2016 – STK Õigusbüroo
 • 2013 – Õigusbüroo Õigus ja Kord
Liikmelisused
 • SA Pere Sihtkapital (nõukogu esimees, 2019)
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit (juhatuse liige, 2018)
 • Eesti Juristide Liit (täisliige, 2014)

Katrin Kiisk on Vabariigi Valitsuse 52. koosseisu kuuluva justiitsministri Lea Danilson-Järg nõunik.
Katrin on spetsialiseerunud kohtuvaidlustele perekonnaasjades, millest tulenevalt nõustab ta büroo kliente nii abielu puudutavates küsimustes kui ka vanemate vahelistes hooldusõigusvaidlustes, ülalpidamisasjades, eestkostemenetlustes, lapse varaga tehingute tegemise küsimustes ning omab lajapõhjalist praktikat ka rahvusvahelist õigust ja piiriüleseid juhtumeid puudutavates asjades. See valdkondlik pühendumus on võimaldanud tal teha seadusandjale mitmeid poliitikasoovitusi vaidlustest ilmnenud seaduselünkade täitmiseks, mis on tõstnud õiguskindlust kogu riigis. Katrin kuulub ka mitmetesse laste heaolu ja pereväärtuseid kandvate organisatsioonide juhtorganitesse, ta on läbinud arvukaid täiendkoolitusi, osalenud teemakohastes töögruppides ning kirjutanud mitmeid laste õigusi puudutavaid teadustöid. Lisaks esindab Katrin büroo kliente erinevate institutsioonide haldusmenetlustes, lepinguõigust puudutavates vaidlustes ning on pädev andma nõu nii siseriiklikes kui Euroopa Liidu õigusruumis kehtivais pärimisõiguse küsimustes, omades sh aastatepikkusi kogemusi pärandvara hooldaja kohusetäitjana kohtumenetlustes.